Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

         

Get Adobe Flash player

       
             
         
首頁/師資搜尋/師資介紹
滿化法師
現職 松山寺當家
專長

師資介紹

松山寺當家

教授課程: 《金剛經》講話107-01/703,《金剛經》講話106-03/703

學院
屬性
區域
學系
學程
課程
台北分校
實體
台灣北部
人間佛教學系
人間佛教學系系必修
台北分校
實體
台灣北部
人間佛教學系
人間佛教學系系必修